SSC Result

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर 10+2 (सीएचएसएल) परीक्षा 2020 Result

Tier I परीक्षा      04 ते 12 ऑगस्ट 2021
उत्तरतालिका                Click Here
Tier I परीक्षा निकाल       Click Here

Tier II परीक्षा        09जानेवारी2022

Tier II परीक्षा निकाल   List I | List II   

Cutoff Mark            Click Here
mycarrier Newअंतिम निकाल 

Click Here
Cutoff Mark                 Click Here 

Leave a Comment